ÁSZF

I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, alapelvek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a „Szerződési Feltételek”) határozzák meg a Podium Shows Kft. (Székhely: 2089 Telki, Fenyves utca 6., adószám: 23728697-2-13), a továbbiakban: „(Podium Shows) kizárólagos tulajdonában álló www.mashaesamedve.hu, a www.mancsorjaratlive.hu és www.pannonproductions.hu elnevezésű weboldalak (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit.

Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére.

A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződéso Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződési Feltételek változásait nyomon követi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Szerződési Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon.

II. Alapfogalmak

Üzemeltető: Podium Shows Kft.
Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás
Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére
Szolgáltatás: színházi előadások, koncertek, valamint a Weboldalon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítása
Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető a Podium Shows Kft. által vagy annak közreműködésével szervezett zenei esemény
Weboldal: pannonprodukcio.hu, mashaesamedve.hu és annak minden microoldala

III. Vásárlás

A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat:

  • Név
  • E-mail cím
  • Számlázási cím

A Jegyvásárlás a www.pannonproductions.hu oldalon működő jegyvásárlási rendszeren keresztül történik.

A megvásárolt jegyekről a Podium Shows a vásárló adatainál megadott névre elektronikus számlát állítk ki, melyet e-mailben kézbesít.

A sikeres vásárlásról a Podium Shows a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót, amely levél tartalmazza a megvásárolt jegyek eléréséhez szükséges hivatkozást is.

A Felhasználó köteles vásárlás során a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Podium Shows Kft., amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A vásárlás a jegyek ellenértékének kifizetéséig bármikor, következmények nélkül megszakítható. A vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a szolgáltatónak nem áll módjában sem a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (az előadás elmaradása esetének kivételével).

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Podium Shows, mint adatkezelő által a pannonproductions.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a MyPos valamint Big Fish Payment kártyaelfogadók, mint adatfeldolgozók részére a bankkártyás fizetés során. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: felhasználó neve, felhasználó email címe, felhasználó lakcíme, felhasználó telefonszáma, felhasználó vásárlásának összértéke. A vásárlás során a Felhasználó felelősséget vállal a számlázási cím megfelelőségét illetően, utólag nem indítványozza ezen cím megváltoztatását. Az online rendszerben számla stornózásra és új számla kiállítására nincsen lehetőség.

A Podium Shows Kft. előadásaira az INTERTICKET Kft. (1139 Budapest, Váci út 99., Balance Building 6. emelet, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-736766, adószáma: 10384709-2-41) is értékesít jegyeket saját hálózatában és a jegy.hu oldalon. Az INTERTICKET Kft. hálózatában illetve a jegy.hu oldalon vásárolt jegyek minden tekintetben egyenértékűek a Podium Shows saját felületén értékesített jegyekkel, ugyanazon szabályok vonatkoznak rájuk.

IV. Felelősség

Podium Shows semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, saját illetve az INTERTICKET Kft. jegyértékesítő rendszerét, valamint az Eseményt) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Podium Shows Kft. által nyújtott szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap.

V. Továbbértékesítés

Egyes esetekben a Podium Shows Kft. lehetőséges biztosít weboldalán továbbértékesítésre a belépőjegyet kínálók és vásárlók között.

A Podium Shows Kft. által működtetett továbbértékesítési felület a jegyeket kínálók és azokat megvásárolni kívánók között kizárólag információ-közvetítői szerepet tölt be. Az eladott belépőjegyek logisztikai átadása és a pénzügyi teljesítés a Podium Shows Kft-től függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. Fentiek figyelembevételével az eladásra kínált jegyek érvényessége felett a Podium Shows Kft-nek nincs ellenőrzési lehetősége és ezekért felelősséget nem áll módunkban vállalni. Nem vállalunk továbbá felelősséget azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják-e venni, a kínálók pedig ténylegesen el tudják-e adni a belépőket. Nem tudjuk biztosítani, hogy a vásárlók és a kínálók a tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.
A továbbértékesítésért minden esetben a továbbértékesítő felel, a továbbértékesítésből harmadik személynek okozott károkért a Podium Shows Kft. semmilyen esetben sem vonható felelősségre. Bármilyen vita kialakulásakor Ön mentesíti a Podium Shows Kft-t mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

VI. Vis Major

Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, járványügyi hatósági határozat vagy intézkedés, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Podium Shows Kft., mint szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ez a fél nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Amennyiben a fent felsorolt körülmények következményeképpen egy Rendezvény lemondására kerül, erről a Podium Shows a lehető leghamarabb értesíti a Vásárlókat. Az akadály megszűnése után a szolgáltató saját döntése szerint pótolhatja az elmaradt Rendezvényt, ha ezt a lemondással érintett Rendezvények száma, az akadály jellege és az érintett Vásárlók száma, valamint a Podium Shows rendelkezésére álló kapacitások lehetővé teszik. A jelen pontban felsorolt okokból történő Rendezvény-elmaradás esetén a Szolgáltató a belépőjegy vételárának visszafizetésére nem köteles.”

VII. A Eseményeken való részvételre vonatkozó szabályok

A Podium Shows által szervezett eseményeken – előzetes és elfogadott sajtóregisztráció nélkül – szigorúan tilos fotót illetve videót készíteni. A tiltás megszegőit a Podium Shows munkatársai felszólítás után kivezetik az eseményről. A sajtóregisztrációval rendelkezők is csak a Podium Shows által engedélyezett módon és ideig készíthetnek fotót, illetve videófelvételeket az eseményekről.

VIII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Weboldal felhasználóját, vásárlóját (fogyasztót) a fogyasztó és a Podium Shows közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében megilleti az illetékes békéltető testülethez fordulás lehetősége.

A békéltető testület elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; [email protected]

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; [email protected]

Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: [email protected]